Sēžu protokoli

11.10.2018. Venstpils domes valdes sēde

2018-10-26, 11.41
Par apbalvojuma “Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu. Par aizņēmuma no valsts kases valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Popes muižas” apbūve” muižas pārvaldnieka mājas telpu un palīgēkas rekonstrukcijai. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018. gada 29. marta domes lēmumā “Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”. Par Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāva noteikšanu. Par domes priekšsēdētāja …

25.10.2018. Ventspils novada domes sēde

2018-10-26, 09.44
Par noteikumu apstiprināšanu. Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu precizēšanu. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā “Kaija 204”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017. gada 20. jūnija lēmumā (protokols Nr.1, 3.§) “Par Ventspils novada domes komisiju sastāva noteikšanu