JAUNATNE

Ventspils novada pašvaldības viena no funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanu. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldība plāno vietējo darbu ar jaunatni. Būtis

ki, ka arī paši jaunieši līdzdarbojas iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā nodrošinās jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Ventspils novada pašvaldība veido savu darba ar jaunatni institucionālo sistēmu, nosakot atbildīgo institūciju vai atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai.
Darbam ar jaunatni pamatuzdevumi:

1. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai darbībai;

2. Sniegt iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

3. Veicināt jauniešu aktivitātes, lietderīgi izmantot savu brīvo laiku;

4. Nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.