MĀCĪBU JOMU KONSULTANTI

Nr. Mācību joma Konsultants Darba vieta, amats Kontakti
1. Pirmsskolas un   sākumskolas Inguna Bloka Zūru pamatskola,   sākumskolas skolotāja
2. Sociālā un   pilsoniskā Anita Krūmiņa Popes pamatskola,   vēstures un sociālo zinību skolotāja
3. Valodu Dzintra Hartmane

Māra Plūksna

Ugāles vidusskola,   angļu val. skolotāja

Ugāles vidusskola,   latviešu val. skolotāja

4. Tehnoloģiju Uldis Ķemers

Larisa Zariņa

Užavas pamatskola,   fizikas, mājturības/tehnoloģiju skolotājs

Ugāles vidusskola,   mājturības/tehnoloģiju skolotāja

5. Veselības un   fiziskās aktivitātes Aivars Čaklis Zūru pamatskola,   sporta skolotājs
6. Kultūras izpratnes   un pašizpausmes mākslā Revita Sproģe-Golubeva

Lienīte Čače

Tārgales pamatskola,vizuālās   mākslas skolotāja

Puzes pamatskola,   mūzikas skolotāja

7. Matemātika Guntis Mačtams Ugāles vidusskola,   matemātikas skolotājs
8. Dabaszinātņu Dace Vesele Ugāles vidusskola,   ģeogrāfijas, bioloģijas skolotāja