IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

IERAUDZĪT, SAKLAUSĪT, IZPRAST SAVU GADSIMTU…

Ventspils novada pašvaldībā darbojas 6 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 pamatskolās – pirmsskolas grupas, 6 pamatizglītības iestādes, 2 vispārējās vidējās izglītības iestādes un viena internātpamatskola. Novada vispārējās izglītības iestādes pēc izglītojamo skaita ir dažādas – pamatskolās un vidusskolās skolēnu skaits ir no 58 līdz 197. Novada specifika – vismazākais iedzīvotāju blīvums valstī, kā rezultātā ir skolas ar mazu skolēnu skaitu un lieliem attālumiem starp tām.

2018./2019. mācību gadā Ventspils novada izglītības iestādēs mācās 874 skolēni, no tiem – 54 vidusskolas posmā, Stiklu internātpamatskolā – 57 izglītojamie. Pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 472 audzēkņi, t. sk. 182 5–6 gadīgie bērni.

 

Ar esošajiem resursiem šobrīd ir iespējams nodrošināt:  

• pietiekami plašu un daudzveidīgu vispārējās izglītības klāstu;

• izglītības ieguvi iespējami tuvu izglītojamo dzīvesvietai;

• izglītības iestāžu daudzfunkcionalitāti.

 

Novada skolu tālākās attīstības vīzija:

• skolas turpina darboties kā daudzfunkcionāli centri, kur nodrošinātas mācību, audzināšanas, interešu izglītības iespējas visiem skolas un pirmsskolas vecuma bērniem;

• skolās tiek nodrošinātas konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas, akcentējot mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu, pedagogu savstarpējo sadarbību, tādējādi uzlabojot skolēnu individuālās kompetences un mācību sasniegumus.

 

Aktuālie uzdevumi:  

• vadības kapacitātes un atbildības stiprināšana, īstenojot kvalitatīvu izglītības procesu, kurā galvenais ir skolēns, kompetentas skolotāju komandas veidošana;

• skolotāja lomas maiņa, radoša pieeja darbam, izmantojot produktīvu mācīšanas un mācīšanās pieeju mācību stundās;

• efektīva stundas plānošana, vadīšana, analīze un uz kompetencēm balstīta jēgpilna mācīšanās procesa organizēšana, balstoties uz IZM un VISC organizētajiem pasākumiem mācību satura izstrādē;

• vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos;

• katras izglītības iestādes tālākās attīstības iespēju analīze.


Novadā darbojas:
8 vispārējās izglītības iestādes,1   internātpamatskola,

6   pirmsskolas izglītības iestādes,

1   profesionālās ievirzes izglītības iestāde,

2   mūzikas un mākslas skolas.