IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

  Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir Ventspils novada domes izveidota struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības kompetencē esošās izglītības funkcijas.
Mērķis: sekmēt Ventspils novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidības nodrošināšanu.
Uzdevumi:
* Pilnveidot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu;
* Padziļināt skolēnu individuālo kompetenču ieguvi, tādējādi uzlabojot mācību sasniegumus;
*Atbalstīt skolēnu iesaisti projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu un piederības sajūtas veidošanu savai ģimenei, skolai, novadam, valstij.
Saistītie dokumenti un normatīvie akti

Likums “Izglītības likums” (saite)
Likums “Vispārējās izglītības likums” (saite)
Izglītības pārvaldes nolikums (saite)