BĀRIŅTIESAS TIESĪBAS

Tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm,      komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu      bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai      izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās      personas – mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, kā arī ziņas par      mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem      darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis      nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas      rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka      sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas      nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību      saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par      bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību      aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas      rīcībnespējīgas personas interesēs;
 • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt      psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

 

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības      teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa      nepārsniedz 8537      eiro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai      kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai      tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 •  ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības      teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos      testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem      bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no      testatora dzīvesvietas);
 •  apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas      iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru      atsaukumus;
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju      paraksta īstumu uz dokumentiem;
 •  apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta      pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 •  pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma      grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās      bāriņtiesas darbības teritorijā;
 •  apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes­grāmatu      likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas      darbības teritorijā;
 •  sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.