DOME

   Ventspils novada pašvaldību veido Ventspils novada iedzīvotāju ievēlēts   pašvaldības lēmējorgāns – Ventspils novada pašvaldības dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības darbības struktūru, lemj par savu funkciju un iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā, kontrolē un izpilda pašvaldības budžetu. Ventspils novada pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Tā savu darbu organizē, ievērojot LR likumus, Ministru kabineta noteikumus, Ventspils novada pašvaldības nolikumu Nr.19 pieņemtu 2013.gada 12. septembrī un citus normatīvos aktus.

Ventspils novada dome ir izveidota 2009. gadā, tā, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem.

Dome no domes deputātiem ievēl domes priekšsēdētāju, vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs – Aivars Mucenieks.


Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no deputātiem ir ievēlējusi pastāvīgāskomitejas:

–        Finanšu komiteja,

–        Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja,

–        Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja,

–        Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja.


    Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi komisijas, kuru sēdes ir slēgtas un kuru darbību reglamentē domes apstiprnāts nolikums. Ir izveidotas šādaskomisijas :

–    Administratīvā komisija

–    Iepirkuma komisija

–    Budžeta un finanšu komisija

–    Izglītības, bērnu un jaunatnes lietu komisija

–    Pašvaldības mantas atsavināšanas komisija

–    Komunālo pakalpojumu, pašvaldības nekustamo īpašumu un transporta komisija

–    Novada vēlēšanu komisija

–    Dzīvokļu komisija

–    Projektu investīciju un būvniecības komisija

–    Kultūras un sporta komisija

–    Administratīvo aktu strīdu komisija

–    Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

–    Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

–    Licencēšanas komisija

Ventspils novada domes sekretāre-

Liene Zernevica, tālr. 63629420, 25721101;

Fakss 63607815, e-pasts:


VADĪBAS PIEŅEMŠANAS LAIKS
Pirmdienās
14.00-18.00
Piektdienās
08.00-12.00
Ventspils novada domes sekretāre
 Liene Zernevica
Tālrunis: 63629420
M. tālrunis: 25721101