PAR MUMS

Ventspils novads atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Kurzemes reģionā, Baltijas jūras piekrastē. Latvijas jūras robeža ir 490 km, no kuriem Ventspils novada krasta līnija gar Baltijas jūru stiepjas nepilnu 97 km garumā.
Jūras piekraste ar plašajām pludmalēm ietekmē uzņēmējdarbības virzienus pagastos. Piekrastes pagastos (Jūrkalnes, Užavas, Vārves un Tārgales pagasts) uzņēmējdarbības jomas bieži ir saistītas ar tūrismu un zvejniecību. Par vienu no populārākajām atpūtas vietām ir kļuvis Jūrkalnes stāvkrasts.
Ventspils novads teritoriāli ir otrais lielākais novads Latvijā. Novadu veido 12 pagasti un 1 pilsēta: Ances pagasts, Jūrkalnes pagasts, Piltenes pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Tārgales pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Užavas pagasts, Vārves pagasts, Ziru pagasts, Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta. Kopējā novada platība ir 2457,56 km2.
Novads robežojas ar Ventspils pilsētu, Alsungas, Dundagas, Kuldīgas, Pāvilostas un Talsu novadu.
Ventspils novadā apdzīvojuma struktūra ir veidojusies ģeogrāfisko faktoru – lielo mežu masīvu, purvu, atsevišķo lauksaimniecības zemju teritoriju, jūras piekrastes, vēsturisko faktoru un transporta būvju – ceļu un dzelzceļa tīkla ietekmē.
01.01.2017 Ventspils novadā bija reģistrēti 12146 iedzīvotāji, kas ir par 2 % mazāk nekā 2016. gada sākumā. Iedzīvotāju skaitam pēdējos gados ir tendence samazināties. Izvērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, jāsecina, ka attiecībā pret 2009. gadu, iedzīvotāju skaits novada teritorijā ir samazinājies par 12 %. Iedzīvotāju skaita samazināšanos izraisa negatīvais dabiskais pieaugums un migrācijas saldo. Vidējais iedzīvotāju skaita samazinājuma temps pēdējos 3 gados ir 2,8 %.
Dažu novada pagastu nelielais attālums līdz Ventspils pilsētai un attīstītā infrastruktūra nodrošina darba vietas lauku iedzīvotājiem. Attālākajos pagastos darba vietas, ko rada pagasta vietējie uzņēmēji, ir nozīmīgs iedzīvotāju skaita stabilizācijas un pieauguma faktors.
Kopš 2013. gada iedzīvotāju blīvums nav mainījies – tas ir otrais mazākais rādītājs visā Latvijas teritorijā – 5 cilvēki/km2. Visblīvāk apdzīvots ir Vārves pagasts (14,6 cilv./km2), visretāk – Ances pagasts (1,8 cilv./km2). Arī šeit būtisku lomu spēlē attālums līdz Ventspils pilsētai. Ventspils novads ir viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Pēc nacionālā sastāva 95% novadā dzīvojošo ir latvieši.

izpilddirektors
Dainis Valdmanis
Tālrunis: 2345678
M. tālrunis: 6543
E-pasts:
se345678
Darba laiks:
Darba dienās no 8-18