NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA