VĀRDA, UZVĀRDA MAIŅA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu un uzvārdu.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Personu  apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls (Pase vai Personas apliecība).
  • Iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu – jāiesniedz oriģināls.
  • Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda      maiņai – jāiesniedz oriģināls.
  • Fotogrāfija  4,5×3,5 cm – jāiesniedz oriģināls.
  • Kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
  • MK 22.09.2009 noteikumi Nr.107 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par vārda, uzvārda maiņu EUR 71.14.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva – Ventspils novada pašvaldība, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģistrācijas Nr. 90000052035, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene   –   Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Korespondence   -Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt vārdu, uzvārdu, iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu, kuri saistīti ar termiņu):

  • Nodaļa no Sodu reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību. Sodu reģistrs sniedz atbildi 10 darba dienu laikā.
    Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš Dzimtsarakstu departamentā ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas  dienas. Dzimtsarakstu departaments lēmumu nosūta personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

 

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija