TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Personu  apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls (Pase vai Personas apliecība).
  • Tēva vai  mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību – jāuzrāda oriģināli.
  • Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai – jāiesniedz oriģināls.
  • Ja izvēlētā tautība ir “latvietis” – dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi – jāuzrāda oriģināls.
  • Kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls.

Nepieciešamo dokumentu oriģināliem pielīdzināmi notariāli apliecināti šo dokumentu noraksti vai kopijas.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums.
  • MK 22.09.2009 noteikumi Nr.107 “Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu  71.14 EUR.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva – Ventspils novada pašvaldība, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģistrācijas Nr. 90000052035, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene – Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, pievienojot tam dokumentus, kuri apliecina attiecīgo tautību un radniecību divu paaudžu robežās, un kvīti par valsts nodevas samaksu.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Korespondence -Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai par atteikumu mainīt tautības ierakstu, iesniedzējam paziņo, nosūtot pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22.

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu, kuri saistīti ar termiņu):

  • Nodaļa no Sodu reģistra pieprasa izrakstu par personas sodāmību. Sodu reģistrs sniedz atbildi 10 darba dienu laikā.
    Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš Dzimtsarakstu departamentā ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas  dienas. Dzimtsarakstu departaments lēmumu nosūta personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

 

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija