PATERNITĀTES ATZĪŠANA VAI DZIMŠANAS REĢISTRA IERAKSTA PAPILDINĀŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
 • Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna  dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu  nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai, pamatojoties uz tiesas spriedumu, par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta  konstatēšanu.
 • Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī  apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistra ierakstā izdara, pamatojoties uz tiesas spriedumu.
Pakalpojuma saņēmējs:
Fiziska persona.
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Bērna vecāki.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
 • Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments (Pase vai Personas apliecība) – jāuzrāda oriģināls.
 • Laulības apliecība, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas – jāuzrāda oriģināls.
 • Bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.
 • Paternitātes atzīšanas iesniegums – jāiesniedz oriģināls.
 • Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
 • MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
 • Civillikums 1.daļa. Ģimenes tiesības.
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Bezmaksas pakalpojums.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
 • Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļā vecāki aizpilda paternitātes atzīšanas iesniegumu vai iesniedz tiesas spriedumu, uzrāda pases un, ja ir noslēgta savstarpēja laulība, – arī laulības apliecību.
 • Ja bērns sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, nepieciešama viņa rakstveida piekrišana.
Pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Klātiene – uz iesnieguma vai tiesas sprieduma pamata dzimtsarakstu nodaļa izdara papildinājumus dzimšanas reģistrā un izsniedz jauna satura bērna dzimšanas apliecību.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 1.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija