PAKALPOJUMU IZMAKSAS

VALSTS NODEVA (par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem)

Valsts nodeva par dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013 noteikumiem Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu.

 • par laulības reģistrāciju –  14.00 EUR
 • par civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšanu vai atjaunošanu – 7.00 EUR
 • par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – 7.00 EUR

NO VALSTS NODEVAS ATBRĪVOTI

 • pirmās un otrās grupas invalīdi
 • persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā
 • persona, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu
 • bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu      vecuma sasniegšanai
 • daudzbērnu ģimene, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

VALSTS NODEVA NAV JĀMAKSĀ PAR ŠĀDĀM DARBĪBĀM

 • ja civilstāvokļa akta reģistra ierakstu papildina pēc adopcijas apstiprināšanas vai adopcijas atcelšanas;
 • ja civilstāvokļa reģistru papildina pēc paternitātes atzīšanas, paternitātes noteikšanas, paternitātes fakta konstatēšanas vai paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanas;
 • ja dzimšanas reģistra ierakstā anulē ierakstu par bērna tēvu, kas reģistrēts LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā paredzētajā kārtībā;
 • ja civilstāvokļa akta reģistra ierakstā labo dzimtsarakstu iestādes pieļautu kļūdu.

Ja pēc civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanas vai atjaunošanas nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību, valsts nodevu maksā tikai par civilstāvokļa aktu reģistra aktualizēšanu vai atjaunošanu.

 • Valsts nodevu neiekasē, ja viena no personām, kura reģistrē laulību, ir pirmās vai otrās grupas invalīds, viena no personām atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, vai viena no personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu.

Par atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu valsts nodevu neiekasē:

 • ja civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecība nepieciešama uzturlīdzekļu piedziņas, valsts pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
 • aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanas lietās;
 • politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
 • personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
 • uz paritātes pamata par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu, atjaunošanu un atkārtotu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšanu pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpēju tiesisko palīdzību.

Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, aktualizēšanas, labošanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.

VALSTS NODEVA (par  vārda, uzvārda, tautības maiņu)

 • par vārda, uzvārda      vai tautības maiņu –  71.14 EUR(par katru)

NO VALSTS NODEVAS ATBRĪVOTI

 • persona, kura maina      vārdu vai uzvārdu , ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma  izdarīšanu;
 • persona, kura      pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „Lībietis      (līvs)”

VALSTS NODEVA (par dzīvesvietas deklarēšanu)

 • par dzīvesvietas deklarēšanu –  4.27 EUR

NO VALSTS NODEVAS ATBRĪVOTI

 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarāciju, deklarējot dzīvesvietu.

MAKSAS PAKALPOJUMI

Maksas pakalpojumi noteikti saskaņā ar Ventspils novada domes 14.11.2013 lēmumu Nr.15, 3§ „Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā””.

Nr.
p.k.

Pakalpojums

Maksa
(EUR)
1. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija*

28,46

2. Kāzu jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un vadīšana

28,46

3. Laulības noslēgšana bez svinīgās ceremonijas*, izbraucot uz pārvaldi

14,23

4. Kāzu jubileju un citu ceremoniju sagatavošana un vadīšana (bez svinīgi, literāri muzikāla noformējuma), izbraucot uz pārvaldi

14,23

5. Arhīva izziņas vai izraksta sagatavošana 1 lpp.

2,40

6. Dokumentu pavairošana un apstiprināšana ar nodaļas vadītājas parakstu 1 lpp.

0,24

 7.  Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, citā reģistrācijai piemērotā vietā

71.14

 8.  Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām (ar muzikālu noformējumu), citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā

85.37

*Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.

No maksas pakalpojumu maksas 50% apmērā atbrīvojami 1. un 2.grupas invalīdi, pensionāri, personas, kuras atzītas par trūcīgām.

Bankas rekvizīti:

Ventspils novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000052035
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Konta Nr.: LV04HABA0551025783903
A/s „Swedbank”, kods HABALV22