MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

 • Miršanas  faktu reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai pārstāvniecībā paziņojuma saņemšanas dienā.
 • Pēc miršanas fakta reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļa izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Fiziska persona.
 • Privāto tiesību juridiska persona.
 • Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Nav.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos (Pase vai Personas apliecība)- jāiesniedz oriģināls.
 • Pieteicēja pase – jāuzrāda oriģināls.
 • Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls.
 • Mirušās personas pase vai personas apliecība (ja ir pieejama) – jāiesniedz oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Civilstāvokļa aktu likums.
 • MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

 • Klātiene  -Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā, piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c., iesniedzot ārstniecības iestādes izdotu apliecību par nāves iestāšanos, mirušā pasi vai personas apliecību (ja ir pieejama).
 • Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts.
 • Iesniedzējam jāuzrāda sava pase vai personas apliecība.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene -Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 1.

Noderīga informācija:

Par konstatēto miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija