LAULĪBAS JUBILEJAS CEREMONIJAS ORGANIZĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

  • Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās.
  • Kāzu jubilāru godināšana un sveikšana.

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Pieteicēja personu apliecinošs dokuments (Pase vai Personas apliecība) – jāuzrāda oriģināls.
  • Iesniegums – jāiesniedz oriģināls.
  • Laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • LR likums „Par pašvaldībām”.
  • Ventspils novada domes 14.11.2013 lēmums Nr.15, 3§  „Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par maksas pakalpojumiem Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā””.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  • Maksa par  kāzu jubileju un citu svinīgo ceremoniju sagatavošanu, organizēšanu un      vadīšanu ar muzikālu noformējumu, izbraucot uz pārvaldi EUR 28.46 – Ventspils novada domes 14.11.2013 lēmums Nr.15, 3§.
  • Maksa par  kāzu jubileju un citu svinīgo ceremoniju sagatavošanu, organizēšanu un      vadīšanu bez muzikālā noformējuma, izbraucot uz pārvaldi EUR 14.23 – Ventspils novada domes 14.11.2013 lēmums Nr.15, 3§.

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Maksa par kāzu jubileju un citu svinīgo ceremoniju sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu – Ventspils novada pašvaldība, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģistrācijas Nr. 90000052035, AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22, konts LV04HABA0551025783903.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene   –   Ieinteresētā persona (laulātie, viņu bērni, mazbērni vai citi ģimenes locekļi) iesniedz iesniegumu, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai citā piemērotā vietā tiek godināti un sveikti kāzu jubilāri.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 22.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija