IZZIŅA PAR PERSONAS DZĪVESVIETU

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Izziņas sagatavošana un izsniegšana:

 • par personas esošo (deklarēto) dzīves vietu Ventspils novada administratīvajā teritorijā.
 • Par mirušas personas pēdējo dzīves vietu.

Pakalpojuma saņēmējs:

 • Fiziska persona.
 • Privāto tiesību juridiska persona.
 • Publisko tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Pieprasītāja personu apliecinošs dokuments (Pase vai Personas apliecība)- jāuzrāda oriģināks. Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara – jāuzrāda oriģināls.
 • Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, miršanas apliecība, laulības apliecība, u.tml.) – jāuzrāda oriģināls.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
 • Iedzīvotāju reģistra likums.
 • Informācijas atklātības likums.
 • Notariāta likums.
 • Iesniegumu likums.
 • MK 15.02.2011 noteikumi Nr.130 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.
 • MK 20.10.2009. noteikumi Nr.1194″Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu,      deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”.
 • MK 14.07.2015. noteikumiem Nr.391 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

EUR 2.50.

No valsts nodevas atbrīvotas šādas pesonas:

persona ar invaliditāti;

 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;

trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja šo informāciju pieprasa:

politiski represētā persona;

nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;

persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā
līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);

aizbildnis vai aizgādnis par
aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Par personas piederību šajos noteikumos minētajam statusam, persona uzrāda apliecību vai iesniedz iestādē dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

Klātiene   –   Persona, uzrādot pasi un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

Klātiene   –   Persona, uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), saņem izziņu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 1.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija