BAZNĪCĀ NOSLĒGTO LAULĪBU REĢISTRĒŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

Pakalpojuma saņēmējs:

Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Garīdznieks, kuram ir ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas vadības atļauja laulāt.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Baznīcas      paziņojums par noslēgto laulību.
  • Izziņa par      laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Civillikums 1.daļa.Ģimenes tiesības.
  • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums.
  • MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906  “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:

  • Klātiene   –   Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļā – baznīcas, kurā noslēgta laulība, pārstāvis      iesniedz rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību.
  • Korespondence   –   Ventspils novada dzimtsarakstu nodaļai, adrese: Ventspils, Skolas iela 4, LV-3601 – baznīca, kurā noslēgta laulība atsūta rakstisku baznīcas paziņojumu par noslēgto laulību.

Pakalpojuma saņemšanas iespējas:

  • Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību      reģistrā.
  • Korespondence- Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par baznīcā noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās): 1.

Noderīga informācija:

Ziņas par noslēgto laulību garīdzniekam jānosūta dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

www.ventspilsnovads.lv/Dzimtsarakstu_nodaļa/Kontaktinformācija