BŪVVALDE

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
PAR BŪVNIECĪBAS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES KĀRTĪBU

Nepieciešamā būvniecības dokumentācija, atkarībā no būves grupas                                                      
Būvju grupas
Būvju klasifikatora kodi
Būvniecības dokumentācijā norādāmie tehniski-ekonomiskie rādītāji
Kādos gadījumos būvniecības ierosinātājs pats var izstrādāt nepieciešamos būvniecības ieceres dokumentus savai dzīvojamai ēkai, tās palīgēkai vai lauku saimniecības nedzīvojamai ēkai un apliecināt, ka tie atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pāsvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds izstrādāts)
Kādos gadījumos būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras       vai būvniecības jomā (drīkst būvēt pats saviem spēkiem)
Apdrošināšana būvniecībā
Personas datu apstrāde

Pakalpojums

Veidlapas, papildinformācija

BŪVATĻAUJU IZSNIEGŠANA (II un III grupas ēkām – neattiecas uz inženiertīkliem un inženierbūvēm) Būvniecības iesniegums
Būvprojekta minimālais sastāvs
PASKAIDROJUMA RAKSTS MAZĒKĀM 
(izskatīšana/ saskaņošana)
Paskaidrojuma raksts, I daļa
Pievienojamie dokumenti
PASKAIDROJUMA RAKSTS I GRUPAS INŽENIERBŪVĒM
(žogi, labiekārtojuma elementi, inženiertīkli)
Paskaidrojuma raksts
Pievienojamie dokumenti
 PASKAIDROJUMA RAKSTS I GRUPAS AUTOCEĻIEM  Paskaidrojuma raksts
 Pievienojamie dokumenti
 PASKAIDROJUMA RAKSTS I GRUPAS MELIRĀCIJAS BŪVĒM Paskaidrojuma raksts
Pievienojamie dokumenti
APLIECINĀJUMA  KARTE VIENKĀRŠOTAI ATJAUNOŠANAI (izskatīšana/ saskaņošana)

 

 

Vienkāršotā atjaunošana, I daļa
Ēkas fasādes atjaunošana, I daļa
Pievienojamie dokumenti
LIETOŠANAS VEIDA MAIŅA BEZ PĀRBŪVES Paskaidrojuma raksts
BŪVPROJEKTU IZSKATĪŠANA Iesniegums
ATZĪME  PASKAIDROJUMA RAKSTĀ, APLIECINĀJUMA KARTĒ, BŪVATĻAUJĀ PAR BŪVDARBU UZSĀKŠANU   UN BŪVATĻAUJU PAGARINĀŠANA/ PĀRREĢISTRĀCIJA Iesniegums, būvdarbu uzsākšana
Būvatļaujas pagarināšana
NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ Iesniegums
Apliec. par būves gatavību
Iesniegums, apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts, II daļa
Vienkāršota atjaunošana II daļa
Fasādes būvdarbu pabeigšana II
I gr. ēku pieņemšanas dokumenti
II, III gr. ēku pieņemšanas dok.
 I gr. inženierbūvju pieņemš. dok.
Inženierbūvju pieņemšanas dok.
IZZIŅA  PAR BŪVES NEESAMĪBU

VAI FAKTISKO STĀVOKLI

Iesniegums par būves neesamību
Iesniegums par faktisko stāvokli
REKLĀMU, AFIŠU, SLUDINĀJUMU

IZVIETOŠANA PUBLISKĀS VIETĀS

Iesniegums saskaņošanai
Pievienojamie dokumenti
REKLĀMU, AFIŠU, SLUDINĀJUMU

IZVIETOŠANA VALSTS AIZSARGCEĻU AIZSARGJOSLĀ

Atļauju izniedz –
VAS “Latvijas valsts ceļi”