PĀRMAKSĀTĀ NĪ NODOKĻA UN KĻŪDAINI IESKAITĪTO MAKSĀJUMU

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Tiek   izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto   nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. Nekustamā īpašuma   nodokļa maksājumus par Ventspils novada administratīvajā teritorijā esošajiem   nekustamajiem īpašumiem var veikt Ventspils novada pašvaldības kontā   (saņēmējs: Ventspils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000052035, AS   “Swedbank”, bankas kods HABALV22, bankas konts LV45HABA0551027079958   )
Pakalpojuma saņēmējs:
ü  Fiziska persona
ü  Juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma   sniegšanu:
ü  Likums „Par nekustamā īpašuma   nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
ü  Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
ü  MK 20.06.2006. not. Nr.495   “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas   kārtība” http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366
ü  MK 18.04.2000. not. Nr.149   “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi   tiek ieskaitīti budžetā” http://www.likumi.lv/doc.php?id=5027
ü  27.09.2007. Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
ü  Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
ü  Veidlapa radušās nekustamā īpašuma   nodokļa parāda/pārmaksas pārcelšanai
ü  Veidlapa pārmaksātās nekustamā   īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai fiziskai personai
ü  Veidlapa pārmaksātās nekustamā   īpašuma nodokļa summas atmaksāšanai juridiskai personai
ü  Veidlapa kļūdaini veikto nekustamā   īpašuma nodokļa maksājumu pārskaitīšanai
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
10
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Nav
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
ü  E-pasts – Nosūta elektroniski   parakstītu iesniegumu
ü  Klātiene – Iesniedz iesniegumu,   pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona)
ü  Korespondence – Nosūta iesniegumu,   pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona)
Pakalpojuma saņemšanas iespējas:
ü  E-Pasts – Saņem elektroniski   parakstītu atbildi (vēstuli, administratīvo aktu)
ü  Korespondence – Saņem atbildi   (vēstuli, administratīvo aktu)
ü  Klātiene – Saņem atbildi (vēstuli,   administratīvo aktu)