NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀŠANAS PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ventspils   novada pašvaldība par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas   gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas   paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas   paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā   ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas   paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par   nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma kadastra   numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā   īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies   deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē pašvaldība. Gadījumā, ja   nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada   15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Ventspils   novada pašvaldību. Attiecīgi, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu   likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi,   kurā viņš ir sasniedzams, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet   nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.
Pakalpojuma saņēmējs:
ü  Fiziska persona
ü  Privāto tiesību juridiska persona
ü  Publisko tiesību juridiska persona
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma   sniegšanu:
ü  Likums „Par nekustamā īpašuma   nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
ü  Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
ü  Administratīvā procesa likums
ü  MK 22.12.2009. not. Nr.1625   “Kārtība, kādā aprēķina kadastrālās vērtības daļu nekustamā īpašuma   nodokļa vajadzībām”
ü  MK 20.06.2006. not. Nr.495   “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas   kārtība” http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
Paziņojums   par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli   reliģiskām organizācijām.
Iesniegums   fiziskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu uz sava   elektroniskā pasta adresi.
Iesniegums   juridiskām personām par nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšanu uz   sava elektroniskā pasta adresi.
Iesniegums   par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (papildlikmes apstrīdēšanai)
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Īpašuma   tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums Pilnvarotām   personām – papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu)
Juridiskām   personām – papildus komersanta apliecība
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Nav
Administratīvais process:
Ir
Pārsūdzības iespējas:
Administratīvo   aktu var pārsūdzēt Ventspils novada pašvaldības priekšsēdētājam viena mēneša   laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums:
Nekustamā   īpašuma nodokļa objekti – zeme, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas   sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves, izņemot   likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļā minēto   nekustamo īpašumu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta   2.daļa nosaka, ka nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt   pašvaldību šādos gadījumos: 1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā   likuma 1.panta 2.daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa, –   viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas; 2) ja tiek   iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības, – viena   mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas; 3) ja tiek   iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu, – viena mēneša laikā no   valdījuma tiesību rašanās dienas.
Likuma „Par   nekustamo īpašuma nodokli” 3.panta 1.1 daļa nosaka, ka ar   nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek   neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība   nepārsniedz vienu hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās   darbības ierobežojumi.
Brīdinājums:
Likuma   “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 5.daļa nosaka, ka par   pašvaldības neinformēšanu saskaņā ar šā likuma 7.panta 2.daļu no nodokļa   maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu   no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda   naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas. Saskaņā ar likuma “Par   nodokļiem un nodevām” 29.pantu par nodokļa maksājuma samaksas termiņa   nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda   0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Nokavējuma naudu neaprēķina, ja   pašvaldības budžetā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums ir saņemts piecu   darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums   netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc   konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas   dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu (svētku   dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas   (svētku dienas).
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
ü  E-pasts – Nosūta elektroniski   parakstītu iesniegumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju
ü  Klātiene – Iesniedz iesniegumu ar   dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās   dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas – papildus pilnvarojuma   apliecinājumu (uzrādot oriģinālu), juridiskās personas – papildus komersanta   apliecību)
ü  Korespondence – Nosūta iesniegumu   ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai   nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu, komersanta apliecību u.c.)
ü  Portāls – www.e-pakalpojumi.lv , kurā ir iespējams   iegūt informāciju par Ventspils novada pašvaldības izdotajiem maksāšanas   paziņojumiem, veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku   tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu, kā arī ir   iespēja pieteikties maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā
ü  Tālrunis – Lūdz atkārtoti izsūtīt maksāšanas   paziņojumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju, zvanot uz tālruni 63629455
Pakalpojuma saņemšanas iespējas:
ü  Portāls – Iepriekš veicot   autorizāciju portālā www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju   par Ventspils novada pašvaldības izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas   paziņojumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku   tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu
ü  Tālrunis – Saņem informatīva   rakstura konsultāciju pa tālruni 63629455
ü  E-Pasts – Saņem maksāšanas   paziņojumu (ja Ventspils novada pašvaldībā reģistrēts nodokļa maksātāja   rakstisks vai portālā www.epakalpojumi.lv aizpildīts elektronisks   iesniegums), vai saņem informatīva rakstura atbildi
ü  Korespondence – Saņem nekustamā   īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
ü  Klātiene – Saņem maksāšanas   paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju