NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās   nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu   maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:

ü      ü50 % apmērā personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

ü  Politiski represētām personām 50%

ü  Trūcīgām personām 90%

ü  Vientuļam   pensionāram50%

ü  1.grupas invalīdam 50%

ü  Vientuļam 2.grupas invalīdam 50%

ü  Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 50%

ü  Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar   bērnu invalīdu 90%

ü  Personai,   kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un aizbildņiem 90%

ü  Juridiskām personām par ēkām (telpu grupām, ja šajā nekustamajā   īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi) 25%

Pakalpojuma saņēmējs:
ü  Fiziska persona

ü  Juridiska persona

Nekustamā īpašuma nodokļa   maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus   normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma   sniegšanu:
ü  Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501

ü  Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

ü  Likums „Par nekustamā īpašuma   nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913

ü  Ventspils novada domes 2014.gada 29.augusta Saistošie noteikumi “Par nekustāmā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piemērošanu Ventspils novadā”

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
ü   Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai politiski represētai personai

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai vientuļam pensionāram

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai 1.grupas   invalīdam

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai vientuļam 2.grupas invalīdam

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai nacionālās   pretošanās kustības dalībniekam

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai personai, kurai   ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai personai,   kuras ģimenei piešķirts audžuģimenes statuss un aizbildņiem

ü  Veidlapa nekustamā īpašuma nodokļa   atvieglojumu piešķiršanai   juridiskām personām par ēkām (telpu   grupām, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas   pakalpojumi)

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums, pielikums pie   iesnieguma un pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot   oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu)
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Nav
Administratīvais process:
Ir
Pārsūdzības iespējas:
Administratīvo aktu var pārsūdzēt   Ventspils novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā   stāšanās dienas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
ü  E-pasts – Nosūta elektroniski   parakstītu iesniegumu

ü  Klātiene – Iesniedz iesniegumu

ü  Korespondence – Nosūta iesniegumu