IZZIŅAS VAI INFORMATĪVĀS VĒSTULES PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Izziņu par nodokļu nomaksu un nodokļu parādu   neesamību sagatavošana

Pakalpojuma saņēmējs:
ü  Fiziska persona

ü  Juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma   saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
Nekustamā   īpašuma nodokļa maksātāji (fiziskas un juridiskas personas), nekustamā   īpašuma nodokļa maksātāju pilnvarotās personas, valsts, pašvaldības   institūcijas un valsts amatpersonas (normatīvajos aktos noteiktajos   gadījumos)
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma   sniegšanu:
ü  Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567

ü  Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946

ü  Likums „Par nekustamā īpašuma   nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913

ü  MK 18.04.2000. not. Nr.149   “Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi   tiek ieskaitīti budžetā” http://www.likumi.lv/doc.php?id=5027

ü  Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501

ü  MK 20.06.2006. not. Nr.495   “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas   kārtība” http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
Nav
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Izziņas/   informatīvas vēstules tiek izsniegtas uz pieprasītāja rakstiska iesnieguma pamata   vai arī ierodoties personīgi Ventspils novada pašvaldības Nodokļu nodaļā. Saņemot   izziņu/ informatīvu vēstuli klātienē jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu,   pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
3
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Pašvaldības   nodeva par izziņas izsniegšanu EUR   1.40
Administratīvais process:
Ir
Pārsūdzības iespējas:
Saskaņā ar   Administratīvā procesa likuma 91.panta 4.daļu iestādes faktisko rīcību var   pārsūdzēt tāpat kā administratīvo aktu. Administratīvo aktu var pārsūdzēt Ventspils   novada pašvaldības priekšsēdētājam   viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā   aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, – viena gada laikā no tā   spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Ventspils novada pašvaldībā
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
ü  E-Pasts – Iesniedz elektroniski   parakstītu iesniegumu vai izziņas/informatīvas vēstules pieprasījumu

ü  Klātiene

ü  Korespondence – Nosūta iesniegumu

ü  www.epakalpojumi.lv , izmantojot   pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”

ü  Tālrunis – Izziņu/informatīvu   vēstuli pieprasa pa tālruni 63629455

Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
ü  E-Pasts – Saņem elektroniski   parakstītu informatīvu vēstuli vai informatīva rakstura atbildi par   pieprasītās informācijas saņemšanas kārtību

ü  Korespondence – Saņem atbildi   (izziņu/informatīvu vēstuli)

ü  Klātiene – Saņem atbildi   (izziņu/informatīvu vēstuli)