Kļūsti par audžuģimeni!

2018-03-16, 12.34
Audzugimene

    Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties.

    Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.
   Audžuģimenēm tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības, iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultāciju, tikties atbalsta grupās, kā arī piedalīties semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē un meklētu atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem, gūtu jaunas zināšanas un atziņas.
• Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu; pašvaldības pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstajam inventāram; ģimenes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, kā arī citus valsts sociālos pabalstus.
• Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra – narkologa izziņas par veselības stāvokli.
• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
• Kursos kvalificēti speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
• Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
• Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
• Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.
   Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Ventspils novada  bāriņtiesā pa tālruni 28675879, vai pie savas pagasta pārvaldes bāriņtiesas darbinieka.
   Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm!

Audzugimene1
Audzugimene2
No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:
• par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro mēnesī;
• ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 eiro mēnesī,
• ja trīs un vairāk bērni – 273,60 eiro mēnesī.
   Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, tās apmērs tiek pārrēķināts.
Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.
No 2018. gada 1. janvāra
Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.